Author Archive

Warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Szkołę Windsurfingu i Kitesurfingu MEGA SURF

Zanim zarezerwujesz lekcję lub kurs, zapoznaj się z Warunkami uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Szkołę Windsurfingu i Kitesurfingu MEGA SURF:

 1. Uczestnictwo w lekcjach i kursach wymaga uzupełnienia formularza rezerwacyjnego, zaznaczenia okienka „zgoda na warunki” oraz „oświadczenia o stanie zdrowia”.
 2. W celu potwierdzenia rezerwacji lekcji i kursu, należy wpłacić zaliczkę w wysokości 50 zł (w przypadku lekcji) lub 100 zł (w przypadku pakietów lekcji) .
 3. Lekcje/ kursy oraz pakiety lekcji należy opłacić najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.
 4. Zalecamy przyjście na lekcję/kurs 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 5. Na kolejne zajęcia kursant umawia się samodzielnie w biurze szkoły lub telefonicznie.
 6. Odwołanie/zmiana terminu lekcji/kursu jest możliwa najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć.
 7. 3-krotne odwołanie umówionych zajęć z przyczyn innych niż warunki pogodowe skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 50% kwoty rezerwowanej lekcji.
 8. Kamizelka asekuracyjna oraz kask (w przypadku zajęć z kitesurfingu) są obowiązkowe.
 9. W przypadku niedyspozycji lub złego samopoczucia, kursant powinien niezwłocznie poinformować o tym instruktora.
 10. Uczestnictwo w lekcjach/kursach pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających jest zabronione.
 11. Podczas zajęć kursant powinien stosować się do poleceń wydawanych przez instruktora.
 12. Usterki techniczne i wszelkie nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać instruktorowi.
 13. Kursant ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia sprzętu lub uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania sprzętu lub niestosowania się do poleceń instruktora.
 14. Szkoła MEGA SURF oraz jej pracownicy nie odpowiadają za niezawinione z ich strony szkody odniesione przez kursantów podczas zajęć, w szczególności w przypadku niestosowania się do pktu 13. niniejszych warunków.
 15. Każde wejście na wodę i zejście z wody kursant powinien zgłaszać instruktorowi lub pracownikowi w biurze.
 16. Kursant powinien poinformować instruktora o stanie zdrowia, o problemach zdrowotnych i przebytych kontuzjach.
 17. Niewykorzystane godziny zajęć kursant może wykorzystać w innym terminie (nie dotyczy kursów i obozów tygodniowych).
 18. Reklamacji można dokonać w ciągu 7 dni od dnia zakończenia lekcji/kursu drogą mailową na adres: megasurf@megasurf.com.pl. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania maila.

Lekcje windsurfingu

Aby wykupić kupon na lekcję windsurfingu postępuj według poniższych kroków.

 1. Uzupełnij formularz:
  1. Wpisz swój adres e-mail (za pomocą tego adresu e-mail będziesz rezerwować lekcje).
  2. Wpisz imię kursanta.
  3. Wybierz z listy kurs, który Cię interesuje.
 2. Opłać kurs online  korzystając z szybkich płatności Przelewy24

Każdorazowo, gdy użyjesz kuponu do rezerwacji lekcji (online, telefonicznie lub na miejscu), pula godzin na Twoim kuponie zmniejszy się o liczbę godzin, które zarezerwowałeś/-aś.

PAMIETAJ!

 1. Szkolenie w grupie 2-os. i 3-os. jest opcją dla osób, które mają osoby towarzyszące, które będą odbywać z nią szkolenie. Szkoła MEGA SURF nie zapewnia osoby towarzyszącej do kursów 2-os. i 3-os.

 2. Możesz zmienić datę i godzinę lekcji najpóźniej 2 godziny przed ustalonym terminem.

 3. W celu umówienia lekcji lub zmiany terminu lekcji skontaktuj się z nami – 605 266 266

Sprawdź, co jeszcze przygotowaliśmy!

 

 

Pakiety lekcji windsurfingowych

Aby wykupić kupon na lekcję/pakiet lekcji windsurfingu postępuj według poniższych kroków.

 1. Uzupełnij formularz rezerwacyjny:
  1. Wpisz swój adres e-mail (za pomocą tego adresu e-mail będziesz rezerwować lekcje).
  2. Wpisz imię kursanta.
  3. Wybierz z listy kurs, który Cię interesuje.
 2. Opłać kurs online  korzystając z szybkich płatności Przelewy24

Każdorazowo, gdy użyjesz kuponu do rezerwacji lekcji (online, telefonicznie lub na miejscu), pula godzin na Twoim kuponie zmniejszy się o liczbę godzin, które zarezerwowałeś/-aś.

PAMIETAJ!
Możesz zmienić datę i godzinę pierwszej lekcji najpóźniej 2 godziny przed ustalonym terminem.
W celu umówienia lekcji lub zmiany terminu lekcji skontaktuj się z nami telefonicznie: 605 199 199 lub mailowo megasurf@megasurf.com.pl

Sprawdź, co jeszcze przygotowaliśmy!

Regulamin wynajmu przyczep kempingowych

Zanim zarezerwujesz przyczepę, zapoznaj się z naszym regulaminem wynajmu przyczep kempingowych.

REGULAMIN WYNAJMU PRZYCZEP KEMPINGOWYCH MEGA SURF:

 1. Wynajmujący zobowiązuje się do wynajęcia Najemcy przyczepy kempingowej znajdującej się na terenie Miasteczka Turystycznego „Polaris”, na okres podany w rezerwacji na stronie internetowej megasurf.com.pl.
 2. Wynajmujący zobowiązuje się do oddania w najem, w terminie określonym w pkt. 1, przyczepy kempingowej, a Najemca do terminowego odbioru określonego w pkt 1 jako pierwszy dzień pobytu oraz zwrotu w terminie określonym w pkt.1 jako ostatni dzień pobytu, a także do uiszczenia opłaty za wynajem oraz wpłacenie kaucji.
 3. Cena wynajmu została określona w formularzu rezerwacyjnym. Kwota należna za okres najmu będzie uiszczona w całości najpóźniej w chwili objęcia przyczepy przez Najemcę.
 4. Najemca zobowiązany jest użytkować przyczepę kempingową zgodnie z jej przeznaczeniem. W dniu odbioru przez wynajmującego stan techniczny urządzeń i wyposażenia oraz estetyka przyczepy kempingowej i jej najbliższego otoczenia nie mogą być w stanie pogorszonym w stosunku do stanu, w jakim była przekazana Najemcy.
 5. Najemca w chwili odbioru przyczepy jest zobowiązany do wpłaty kaucji w wysokości 500 zł w gotówce. Kaucja podlega zwrotowi Najemcy niezwłocznie po oddaniu przyczepy kempingowej, w części niewykorzystanej na pokrycie ewentualnych szkód w przyczepie, przedsionku i ich wyposażeniu powstałych w trakcie wynajmu, zwłaszcza uchybieniom treści pkt. 4.
 6. Najemca ponosi odpowiedzialność za powierzone mu klucze oraz mienie znajdujące się w przyczepie. Zestawienie wyposażenia przyczepy znajduje się w widocznym miejscu w przyczepie. Najemca zobowiązany jest zgłosić Wynajmującemu wszelkie braki wyposażenia w ciągu 2 godzin od podpisania niniejszej umowy. Niezgłoszenie braków jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Najemcę, że wyposażenie jest kompletne i znajduje się w dobrym stanie. W przypadku stwierdzenia szkód powstałych w trakcie pobytu w przyczepie i wynikających z niewłaściwego jego użytkowania koszty naprawy szkód zostaną w całości pokryte przez najemcę poprzez zatrzymanie przez Wynajmującego części lub całości kaucji. Jeżeli koszt naprawy przekroczy kwotę pobranej kaucji Najemca zobowiązuje się uregulować różnicę. Koszt naprawy zostanie oszacowany w oparciu o ceny rynkowe. 
 7. Najemca nie może, użyczać albo oddawać przyczepy kempingowej w podnajem innym osobom.
 8. W przyczepie nie może przebywać więcej osób niż jest to określone w opisie przyczepy. Niezastosowanie się do tej zasady będzie skutkowało zatrzymaniem kaucji przez Wynajmującego oraz wykwaterowaniem Najemcy bez zwrotu opłaty za niewykorzystaną ilość noclegów. Większa liczba osób korzystających z przyczepy kempingowej, niż określona podczas rezerwacji, możliwa jest wyłącznie za zgodą Wynajmującego.
 9. W przyczepie kempingowej oraz w przedsionku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Kara za niezastosowanie się do zakazu palenia wynosi 500 zł.
 10. Za przestrzeganie zasad porządku publicznego i współżycia sąsiedzkiego odpowiedzialny jest Najemca. W godzinach od 22:00 do 06:00 na ternie Miasteczka Turystycznego Polaris obowiązuje cisza nocna. 
 11. Najemca nie może bez wiedzy i zgody Wynajmującego zabierać ze sobą do przyczepy kempingowej zwierząt domowych (psy, koty, itp.).
 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 13. Najemca oświadcza, że został zapoznany z warunkami umowy najmu, jak również z Ważnymi informacjami i zasadami obsługi przyczepy, stanowiącymi załącznik do umowy, co potwierdza własnoręcznym podpisem.

WAŻNE INFORMACJE I ZASADY OBSŁUGI PRZYCZEPY:

 1. Na terenie ośrodka obowiązuje ograniczenie mocy poboru prądu do 600W. W przyczepach założone są styczniki prądu. Gdy pobór energii zostanie przekroczony, stycznik odłącza prąd na ok. 5 sekund lub do momentu wyłączenia urządzenia.
 2. Woda w przyczepie jest pobierana ze zbiornika umieszczonego wewnątrz przyczepy. Brak wody w kranie wymaga samodzielnego uzupełnienia zbiornika (dotyczy wybranych przyczep).
 3. W przyczepach znajdują się toalety turystyczne. Na koniec pobytu należy je opróżnić i wypłukać w odpowiednio do tego przeznaczonym miejscu przy sanitariatach na terenie Miasteczka Turystycznego Polaris. Nieopróżnienie toalety podlega opłacie w wysokości 200 zł. Do toalety turystycznej należy stosować specjalne środki chemiczne, płatne dodatkowo 5 zł / szt.
 4. Energia elektryczna rozliczana jest wg zużycia, zgodnie z cennikim MT „Polaris”. Opłatę za prąd należy uregulować ostatniego dnia pobytu. 
 5. Niedozwolone jest używanie piecyków gazowych. Istnieje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia grzejnika elektrycznego o niskim poborze mocy (należy się liczyć w wyższą opłatą za prąd).
 6. Problemy techniczne, usterki, brak gazu należy bezzwłocznie zgłaszać Wynajmującemu.
 7. Przed opuszczeniem przyczepy każdorazowo należy: wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne oraz kuchenkę gazową, zamknąć okna i szyberdachy, zamknąć drzwi i przedsionek.
 8. Zgubienie kluczyka – 50 zł kary.
 9. Prysznice w sanitariatach na terenie MT Polaris działają na monety  2 zł / 4 min. ciepłej wody. W przypadku braku prądu nie ma ciepłej wody.
 10. W celu uzyskania karty wjazdowo-wyjazdowej, należy przekazać do recepcji szkoły Mega Surf karteczkę otrzymaną na bramie MT Polaris. 
 11. Przed wykwaterowaniem należy: pozmywać naczynia, wynieść śmieci, opróżnić toaletę, złożyć łóżka i zamieść podłogę. Za pozostawienie nieposprzątanej przyczepy naliczana jest dodatkowa połata w wysokości 200 zł.
 12. Obsługa toalety: mechanizm działania toalety turystycznej jest prosty. Toaleta składa się z dwóch zbiorników. Zbiornik górny pełni funkcję zbiornika na wodę czystą do spłukiwania i jest jednocześnie muszlą klozetową z deską sedesową. Nieczystości spłukuje się przy użyciu ręcznej pompki, która znajduje z boku górnego zbiornika. Dolny zbiornik pełni funkcję pojemnika na nieczystości i jest wyposażony w rurę spustową, przez którą nalewa się środek chemiczny i ok. 1 litr wody oraz opróżnia zawartość toalety. Obydwa zbiorniki są połączone ze sobą przy pomocy mechanizmu, który działa na zasadzie „klik”. W celu opróżnienia toalety w punkcie zrzutu nieczystości, trzeba odłączyć dolny zbiornik. Pamiętać należy o opróżnieniu toalety przed maksymalnym zapełnieniem dolnego zbiornika, uniknie się w ten sposób „przelania” nieczystości. Niedozwolone jest wrzucanie do toalety innych przedmiotów poza papierem toaletowym.

VOUCHER PODARUNKOWY

Podaruj bliskiej osobie możliwość przeżycia wspaniałej przygody!

Zamów Voucher prezentowy MEGA SURF na dowolną usługę lub kwotę.

Skontaktuj się z nami przez formularz

   

  Sprawdź, co jeszcze przygotowaliśmy!

   

  Szkoła windsurfingu i kitesurfingu w Chałupach