Regulamin wynajmu przyczep kempingowych

Zanim zarezerwujesz przyczepę, zapoznaj się z naszym regulaminem wynajmu przyczep kempingowych.

REGULAMIN WYNAJMU PRZYCZEP KEMPINGOWYCH MEGA SURF:

 1. Wynajmujący zobowiązuje się do wynajęcia Najemcy przyczepy kempingowej znajdującej się na terenie Miasteczka Turystycznego „Polaris”, na okres podany w rezerwacji na stronie internetowej megasurf.com.pl.
 2. Wynajmujący zobowiązuje się do oddania w najem, w terminie określonym w pkt. 1, przyczepy kempingowej, a Najemca do terminowego odbioru określonego w pkt 1 jako pierwszy dzień pobytu oraz zwrotu w terminie określonym w pkt.1 jako ostatni dzień pobytu, a także do uiszczenia opłaty za wynajem oraz wpłacenie kaucji.
 3. Cena wynajmu została określona w formularzu rezerwacyjnym. Kwota należna za okres najmu będzie uiszczona w całości najpóźniej w chwili objęcia przyczepy przez Najemcę.
 4. Najemca zobowiązany jest użytkować przyczepę kempingową zgodnie z jej przeznaczeniem. W dniu odbioru przez wynajmującego stan techniczny urządzeń i wyposażenia oraz estetyka przyczepy kempingowej i jej najbliższego otoczenia nie mogą być w stanie pogorszonym w stosunku do stanu, w jakim była przekazana Najemcy.
 5. Najemca w chwili odbioru przyczepy jest zobowiązany do wpłaty kaucji w wysokości 500 zł w gotówce. Kaucja podlega zwrotowi Najemcy niezwłocznie po oddaniu przyczepy kempingowej, w części niewykorzystanej na pokrycie ewentualnych szkód w przyczepie, przedsionku i ich wyposażeniu powstałych w trakcie wynajmu, zwłaszcza uchybieniom treści pkt. 4.
 6. Najemca ponosi odpowiedzialność za powierzone mu klucze oraz mienie znajdujące się w przyczepie. Zestawienie wyposażenia przyczepy znajduje się w widocznym miejscu w przyczepie. Najemca zobowiązany jest zgłosić Wynajmującemu wszelkie braki wyposażenia w ciągu 2 godzin od podpisania niniejszej umowy. Niezgłoszenie braków jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Najemcę, że wyposażenie jest kompletne i znajduje się w dobrym stanie. W przypadku stwierdzenia szkód powstałych w trakcie pobytu w przyczepie i wynikających z niewłaściwego jego użytkowania koszty naprawy szkód zostaną w całości pokryte przez najemcę poprzez zatrzymanie przez Wynajmującego części lub całości kaucji. Jeżeli koszt naprawy przekroczy kwotę pobranej kaucji Najemca zobowiązuje się uregulować różnicę. Koszt naprawy zostanie oszacowany w oparciu o ceny rynkowe. 
 7. Najemca nie może, użyczać albo oddawać przyczepy kempingowej w podnajem innym osobom.
 8. W przyczepie nie może przebywać więcej osób niż jest to określone w opisie przyczepy. Niezastosowanie się do tej zasady będzie skutkowało zatrzymaniem kaucji przez Wynajmującego oraz wykwaterowaniem Najemcy bez zwrotu opłaty za niewykorzystaną ilość noclegów. Większa liczba osób korzystających z przyczepy kempingowej, niż określona podczas rezerwacji, możliwa jest wyłącznie za zgodą Wynajmującego.
 9. W przyczepie kempingowej oraz w przedsionku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Kara za niezastosowanie się do zakazu palenia wynosi 500 zł.
 10. Za przestrzeganie zasad porządku publicznego i współżycia sąsiedzkiego odpowiedzialny jest Najemca. W godzinach od 22:00 do 06:00 na ternie Miasteczka Turystycznego Polaris obowiązuje cisza nocna. 
 11. Najemca nie może bez wiedzy i zgody Wynajmującego zabierać ze sobą do przyczepy kempingowej zwierząt domowych (psy, koty, itp.).
 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 13. Najemca oświadcza, że został zapoznany z warunkami umowy najmu, jak również z Ważnymi informacjami i zasadami obsługi przyczepy, stanowiącymi załącznik do umowy, co potwierdza własnoręcznym podpisem.

WAŻNE INFORMACJE I ZASADY OBSŁUGI PRZYCZEPY:

 1. Na terenie ośrodka obowiązuje ograniczenie mocy poboru prądu do 600W. W przyczepach założone są styczniki prądu. Gdy pobór energii zostanie przekroczony, stycznik odłącza prąd na ok. 5 sekund lub do momentu wyłączenia urządzenia.
 2. Woda w przyczepie jest pobierana ze zbiornika umieszczonego wewnątrz przyczepy. Brak wody w kranie wymaga samodzielnego uzupełnienia zbiornika (dotyczy wybranych przyczep).
 3. W przyczepach znajdują się toalety turystyczne. Na koniec pobytu należy je opróżnić i wypłukać w odpowiednio do tego przeznaczonym miejscu przy sanitariatach na terenie Miasteczka Turystycznego Polaris. Nieopróżnienie toalety podlega opłacie w wysokości 200 zł. Do toalety turystycznej należy stosować specjalne środki chemiczne, płatne dodatkowo 5 zł / szt.
 4. Energia elektryczna rozliczana jest wg zużycia, zgodnie z cennikim MT „Polaris”. Opłatę za prąd należy uregulować ostatniego dnia pobytu. 
 5. Niedozwolone jest używanie piecyków gazowych. Istnieje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia grzejnika elektrycznego o niskim poborze mocy (należy się liczyć w wyższą opłatą za prąd).
 6. Problemy techniczne, usterki, brak gazu należy bezzwłocznie zgłaszać Wynajmującemu.
 7. Przed opuszczeniem przyczepy każdorazowo należy: wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne oraz kuchenkę gazową, zamknąć okna i szyberdachy, zamknąć drzwi i przedsionek.
 8. Zgubienie kluczyka – 50 zł kary.
 9. Prysznice w sanitariatach na terenie MT Polaris działają na monety  2 zł / 4 min. ciepłej wody. W przypadku braku prądu nie ma ciepłej wody.
 10. W celu uzyskania karty wjazdowo-wyjazdowej, należy przekazać do recepcji szkoły Mega Surf karteczkę otrzymaną na bramie MT Polaris. 
 11. Przed wykwaterowaniem należy: pozmywać naczynia, wynieść śmieci, opróżnić toaletę, złożyć łóżka i zamieść podłogę. Za pozostawienie nieposprzątanej przyczepy naliczana jest dodatkowa połata w wysokości 200 zł.
 12. Obsługa toalety: mechanizm działania toalety turystycznej jest prosty. Toaleta składa się z dwóch zbiorników. Zbiornik górny pełni funkcję zbiornika na wodę czystą do spłukiwania i jest jednocześnie muszlą klozetową z deską sedesową. Nieczystości spłukuje się przy użyciu ręcznej pompki, która znajduje z boku górnego zbiornika. Dolny zbiornik pełni funkcję pojemnika na nieczystości i jest wyposażony w rurę spustową, przez którą nalewa się środek chemiczny i ok. 1 litr wody oraz opróżnia zawartość toalety. Obydwa zbiorniki są połączone ze sobą przy pomocy mechanizmu, który działa na zasadzie „klik”. W celu opróżnienia toalety w punkcie zrzutu nieczystości, trzeba odłączyć dolny zbiornik. Pamiętać należy o opróżnieniu toalety przed maksymalnym zapełnieniem dolnego zbiornika, uniknie się w ten sposób „przelania” nieczystości. Niedozwolone jest wrzucanie do toalety innych przedmiotów poza papierem toaletowym.

Szkoła windsurfingu i kitesurfingu w Chałupach