Regulamin wypożyczalni

Regulamin Wypożyczalni MEGA SURF

 1. Sprzęt wypożyczany jest tylko osobom pełnoletnim.
 2. Warunkiem wypożyczenia jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości.
 3. Z pojedynczego sprzętu korzystać może wyłącznie jedna osoba.
 4. Za niepełnoletnich użytkowników sprzętu odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 5. Sprzęt nie jest udostępniany osobom pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
 6. Sprzęt nie jest udostępniany, gdy warunki atmosferyczne na to nie pozwalają, np. zbyt silny wiatr, burza, padający grad.
 7. Wypożyczający zobowiązuje się do poinformowania bosmana o rozpoczęciu i zakończeniu wypożyczenia oraz do zwrotu sprzętu bosmanowi lub pomocnikowi bosmana.
 8. Opłata za wypożyczenie sprzętu jest naliczana od momentu wydania sprzętu do momentu zwrotu sprzętu i zgłoszeniu zakończenia wypożyczenia bosmanowi.
 9. Opłata za wypożyczenie naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę wypożyczenia.
 10. Opłata za wypożyczenie pobierana jest po zwrocie i sprawdzeniu sprzętu przez bosmana/pomocnika bosmana.
 11. Sprzęt kitesurfingowy może być wypożyczony jedynie osobom posiadającym kartę IKO na poziomie 3, które posiadają umiejętność samodzielnego pływania pod wiatr.
 12. Wypożyczający ma prawo zgłosić uwagi do stanu sprzętu przez okres 10 minut od momentu wydania sprzętu przez bosmana/pomocnika bosmana.
 13. Wypożyczający może korzystać ze sprzętu tylko w pobliżu bazy MEGA SURF.
 14. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt, w szczególności za jego uszkodzenie, zgubienie lub utratę.
 15. Koszty naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem używania sprzętu wypożyczający pokrywa u bosmana w momencie zakończenia wypożyczenia.
 16. Wypożyczający zobowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących poruszania się po akwenie (prawo drogi).
 17. Za niewykorzystane godziny z karnetów nie przysługuje zwrot pieniędzy.

Szkoła windsurfingu i kitesurfingu w Chałupach